LOF Ecosystem

Last updated: 19 Aug 2022  |  1367 Views  | 

LOF Ecosystem

LOF LAND ได้วางระบบเพื่อสร้าง Ecosystem ให้เเข็งแรงเเละสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นจากการนำ LOF LAND TOKEN เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงสิทธิพิเศษในสินค้าเเละบริการ กลุ่ม Digital Creator /Entertainment (กิจกรรมเพื่อความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆบนโลกออนไลน์)  ที่เริ่มต้นจากเเนวคิดในการเข้าถึงผู้คนมากที่สุดจากความนิยมในการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่โลกดิจิทัล โลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy