Standard-Event/ Production

Attribute:

เช่าสถานที่ (จำนวน ไม่เกิน 10 คน) ระยะเวลาในการใช้บริการ 1 คิว (12 ชั่วโมง) เวลา 06.00 - 18.00

Categories : eVoucher Warp Event

Share

• สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้สถานที่ไม่เกิน 10 คน
(หากจำนวนมากกว่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

• set up อุปกรณ์ นอกเวลาทำการ หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


• ระยะเวลาในการใช้บริการ 1 คิว (12 ชั่วโมง)
เวลา 06.00 - 18.00 (หากต้องการใช้สถานที่เกินเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

สิทธิพิเศษ สำหรับแพคเกจ Event/ Production
รับ LOF LAND TOKEN จำนวน 500 เหรียญ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 061-038-2255

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy